Privacy

Privacy beleid


Hi, we zijn wettelijk verplicht je te informeren over de manier waarop wij gegevens bewaren en gebruiken. Lees het even door en als je vragen hebt kan je die altijd stellen via hq@htspt.co.

 

We hopen dat alles duidelijk is en we je kunnen inspireren met ons platform!

HTSPT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op die manier houden we HTSPT gratis toegangelijk voor iedereen. 

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Verwijderen van cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Duur
De website onthoudt onze eigengeplaatste cookies 10 dagen, de cookies van derden (zie lijst hieronder) hebben een afwijkende bewaarduur.

 

Cookies van derden

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Google Awords

Functie: Analytische cookie die surfgedrag meet

Bewaartermijn: 26 maanden

HTSPT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Profielgegevens aangemaakt per e-mailadres:

- Naam/ gebruiksnaam
- E-mailadres
- De hotspots die je hebt aangemerkt als ‘wens’, ‘bezocht’ en ‘favoriet’

Profielgegevens aangemaakt via Facebook:
- De openbare profielgegevens die je daar beschikbaar hebt gesteld (zoals voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, e-mailadres en woonplaats)

Algemene gegevens en doelen:
- IP-adres | Om bezoek te kunnen identificeren

- Locatiegegevens | Om locatiegerelateerde content te bieden

- Internetbrowser en apparaat type | Om de website te optimaliseren

- Bankrekeningnummer (alleen bij klanten) | Om betalingsverkeer af te handelen

- Adres (alleen bij klanten) | Voor afspraken en/ of het afleveren van producten

- E-mailadres | Om je te informeren over onze diensten/ jouw account


HTSPT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HTSPT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zakelijke klant- / persoonsgegevens

Duur: maximaal 7 jaar
Reden: voor o.a. belastingaangifte

Profielgegevens
Duur: tot opzegging
Reden: om het profiel te creëren en alle diensten naar behoren te kunnen bieden


Persoonsgegevens van personen onder de 16

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hq@htspt.co, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HTSPT deelt beknopte algemene bezoekersgegevens en websitegebruik met mediapartners om hen een idee te geven van de doelgroep. Deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar individuele personen. Gegevens van een openbaar profiel zijn in bepaalde gevallen wel herleidbaar en inzichtelijk voor derden. Verwijdering van deze gegevens kan gemakkelijk door het profiel te verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HTSPT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hq@htspt.co.


Ben je geen zakelijk klant, maar enkel websitebezoeker/ - gebruiker?
Dan kan je alles zelf uit ons syteem halen door je profiel en de cookies via je browser te verwijderen en je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. In dit geval hoef je dus geen verzoek in te dienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

HTSPT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HTSPT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hq@htspt.co.


Geen verkoop aan derden

HTSPT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HTSPT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.